Welcome,

Search Jobs

Hold CTRL to choose multiple sectors (up to 3)

OR

Hold CTRL to choose multiple sectors (up to 3)

Web Developer job in Deeside

  • Show me jobs like this one
  • More jobs from this recruiter
  • Email this job to a friend
  • Print this job
Job Ref:  204628638
Employer:  cv-library.co.uk
Job Type:  Permanent
Country:  United Kingdom
City:  Deeside
Address: 
Post Code:  CH5
Salary:  £36811 - £39793/annum
10/10/2016 08:55
Our client is one of the UK's largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire.

They are currently looking to recruit an experienced Web Developer who will be responsible for maintaining and delivering on all technical aspects of the College's online presence. Within the role, you will manage, develop, redesign, update and restructure the website and associated mini sites such as staff and student intranets.

Seeking out new copy, imagery, audio and video materials, you will keep key content areas of the website fresh and dynamic and maximise SEO opportunities to improve their search rankings in the UK and other key international markets. Working with other areas of the business on project related activities, you will provide a prompt response to enquiries from the website audience and monitor traffic and engagements, producing monthly reports and making recommendations for improvements.

With advanced web development and design skills coupled with extensive knowledge of Flash Action Script, HTML5, JavaScript, CSS and WordPress, the successful candidate will be able to demonstrate a familiarity with innovation in web development and be capable of interpreting a concept to produce a creative and imaginative piece for the desired end user.

A pro-active and self-motivated individual, you will be able to work well in a team and build effective working relationships. You will need to have experience of responsive web design including testing across a range of devices and have previously worked with editing software such as Panic Coda, Notepad or Adobe Dreamweaver.

The ability to speak Welsh is desirable.

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position.

Closing Date: 25th September 2016

This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.

Datblygwr Gwe
Glannau Dyfrdwy
Cyflog £36,811 - £39,793 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol
Parhaol, Llawn Amser

Ein cleient yn un o golegau mwyaf Prydain ac mae'n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle yng Ngogledd Ddwyrain Cymru, sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Sir Gaer.

Rydym yn dymuno penodi Datblygwr Gwe profiadol a fydd yn gyfrifol am gynnal a darparu holl agweddau technegol presenoldeb ar-lein y coleg. Yn y swydd hob, byddwch yn rheoli, datblygu, ail ddylunio, diweddaru ac ad-drefnu'r wefan a safleoedd bychain cysylltiedig fel mewnrwydi'r staff a'r myfyrwyr.

Byddwch yn cadw meysydd pwysig y wefan yn ffres ac yn ddeinamig trwy chwilio am ddeunyddiau copi, lluniau, sain a fideo newydd, a manteisio i'r eithaf ar gyfleoedd optimeiddio peiriannau chwilio (SEO) i wella ein safle ar chwiliadau ym Mhrydain a marchnadoedd rhyngwladol pwysig eraill. Gan weithio gyda meysydd eraill y busnes ar weithgarwch yn gysylltiedig â phrosiectau, byddwch yn ymateb yn brydlon i ymholiadau gan gynulleidfa'r wefan, monitro defnydd a chysylltiadau, llunio adroddiadau misol ac argymell gwelliannau

Gyda sgiliau uwch mewn dylunio a datblygu gwe, ynghyd â gwybodaeth helaeth am Flash Action Script, HTML5, JavaScript, CSS a WordPress, byddwch yn gallu dangos eich bod yn gyfarwydd ag arloesi mewn datblygu gwe a'ch bod yn gallu dehongli cysyniad i greu darn creadigol a llawn dychymyg ar gyfer y defnyddiwr yn y pen draw.

Yn unigolyn rhagweithiol sy'n gallu cymell eich hunan, byddwch yn gallu gweithio'n dda mewn tîm a meithrin cydberthnasau gwaith effeithiol. Bydd angen i chi fod â phrofiad o ddylunio gwefannau ymatebol gan gynnwys cynnal profion ar nifer o ddyfeisiadau gwahanol ac o weithio gyda meddalwedd golygu fel Panic Coda, Notepad neu Adobe Dreamweaver.

Mae gallu siarad Cymraeg yn rhugl yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Byddwn yn gofyn am Ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiad Cau: 25 Medi 2016

Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais
Copyright © Rengineeringjobs.com Job Board 2011  | Powered by JobMount Job Board Software