You are using the web browser we don't support. Please upgrade or use a different browser to improve your experience.
"icon arrow top"

Arweinydd tîm sefydliadau cymunedol New Paid Listing

da82099a419f

Neuvo UK

Negotiable

Conwy, United Kingdom

United Kingdom

Not specified

ASAP

14/01/2021

28/02/2021

Temporary | Full Time

Arweinwyr tîm sefydliadau cymunedol37 awr yr wythnosContract: Rhwng 9 Chwefror 2021 a 16 Ebrill 2021 + gwyliauCyflog yn ddibynnol ar leoliadBand 1 – £16.93Band 2 – £14.67Band 3 – £13.01Dim oriau gwaith dyddiol penodol ond bydd rhaid i chi weithio o fewn yr amseroedd canlynol:O ddydd Llun i ddydd Sadwrn: rhwng 9am ac 8pmDydd Sul a Gwyliau Banc: rhwng 10am a 4pmYsgogwyr pobl sy'n gwneud y cyfrifiadArolwg o boblogaeth gyfan Cymru a Lloegr yw'r cyfrifiad, sy'n diwgydd bob 10 mlynedd. Caiff ei gynnal gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) ac mae'n rhoi darlun i ni o'r holl bobl a chartrefi yng Nghymru a Lloegr.Caiff y wybodaeth rydym ni'n ei chasglu ei defnyddio i wneud penderfyniadau sy'n effeithio ar bawb – pethau fel faint o ysgolion, meddygfeydd ac ysbytai sydd eu hangen arnom.Er mwyn ein helpu ni, mae angen tîm maes arnom i annog pobl mewn sefydliadau cymunedol i gymryd rhan. Llety preswyl a reolir yw sefydliadau cymunedol, fel prifysgolion a chartrefi gofal, felly byddwch yn cwrdd â phobl o bob cefndir.Y rôlYdych chi'n meddu ar brofiad o reoli timau? Yn y rôl dros dro, bwysig hon, byddwch yn goruchwylio tîm o swyddogion y cyfrifiad, gan eu cefnogi i gysylltu ac ymweld â chyfeiriadau sefydliadau cymunedol ac annog pobl i gwblhau'r cyfrifiad.Hefyd, byddwch yn cysylltu ac yn ymweld â'r sefydliadau cymunedol sydd wedi'u clustnodi i chi, naill ai i ddosbarthu holiaduron neu i wneud gwaith dilynol arnynt. Bydd hyn yn ymwneud â grwpiau poblogaeth arbenigol a diogel yn bennaf, fel carchardai, canolfannau milwrol a chartrefi brenhinol.Bydd y rhan fwyaf o'ch gwaith wyneb yn wyneb, ond bydd angen i chi wneud galwadau ffôn cyn rhai ymweliadau, a meithrin cydberthnasau â rheolwyr a grwpiau i'w hannog i gymryd rhan. Byddwch hefyd yn helpu pobl i oresgyn unrhyw rwystrau rhag cwblhau'r holiadur, naill ai drwy eu helpu nhw eich hun neu eu cyfeirio at y cymorth sydd ar gael.Bydd eich tîm yn gweithio o bell, felly bydd rhaid i chi ei annog a'i gymell drwy gadw mewn cysylltiad a chynnal galwadau a chyfarfodydd tîm rheolaidd. Byddwch hefyd yn delio ag unrhyw faterion a allai godi a'u huwchgyfeirio. Er mwyn helpu, bydd gennych gefnogaeth grŵp ehangach o arweinwyr tîm, rheolwr ardal wrth law i roi cyngor i chi, yn ogystal â chefnogaeth desg gymorth staff y cyfrifiad a chyfleuster cymorth ar-lein os bydd ei angen arnoch.Amdanoch chiRydych yn rheolwr profiadol a chefnogol a all wneud penderfyniadau teg ac effeithiol yn brydlon. Mae proffesiynoldeb, hyder a gwydnwch i gyd yn bwysig, a bydd angen i chi fod yn hyderus yn mynd yma ac acw yn y gymuned leol. Byddwch yn defnyddio eich menter eich hun, yn meddwl yn annibynnol ac yn gallu cadw'ch pen hyd yn oed mewn sefyllfaoedd heriol.Gan fod hon yn rôl sy'n gofyn i chi weithio gartref, bydd angen lle arnoch y gallwch ei ddefnyddio fel swyddfa i storio cyflenwadau cyn eu dosbarthu. Bydd hefyd angen i chi feddu ar drwydded yrru lawn gyfredol y DU a bod â cherbyd modur i'w ddefnyddio, wedi'i yswirio at ddefnydd busnes. Byddwn yn talu treuliau teithio yn eich ardal waith.Ar gyfer rolau yng Nghymru, byddai sgiliau Cymraeg yn fanteisiol.Pobl sy'n gwneud y cyfrifiad. Os ydych chi'n arweinydd tîm llawn cymhelliant, sydd â diddordeb mewn gwneud Cyfrifiad 2021 yn llwyddiant i bawb, gwnewch gais am rôl arweinydd tîm sefydliadau cymunedol.Gallwn ond eich cyflogi os ydych yn gymwys i weithio i'r Gwasanaeth Sifil. Dysgwch fwy am reolau cenedligrwydd y Gwasanaeth Sifil.COVID-19Mae eich iechyd chi, ynghyd ag iechyd ein staff maes, yn hollbwysig i ni. Byddwn yn dilyn canllawiau diogelwch y llywodraeth ar y coronafeirws (COVID-19). Bydd cyfarpar diogelu personol priodol yn cael ei ddarparu i'r holl staff. Bydd pawb yn cadw pellter cymdeithasol drwy gydol gweithrediad y cyfrifiadKeep Calm and waka waka...